biuro podróży

Salon sprzedaży w Opolu
ul. Ozimska 26/2, 45-058 Opole
tel. 0 77 42 32 833
O nas Praca Linki Kontakt

KURS PILOTÓW WYCIECZEK

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r, o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, od dnia 01.01.2014 nie ma już formalnych wymagań do wykonywania pracy pilota wycieczek.

Biuro Almatur stawia jednak duży nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji przez kandydatów na pilotów wycieczek, dlatego przy zatrudnieniu preferowanie są osoby, które posiadają ukończony kurs dla pilotów wycieczek. Biuro Almatur organizować będzie również kursy dla kandydatów na pilotów wycieczek w ramach bieżącego zapotrzebowania biura na pilotów wycieczek. Almatur-Opole posiada zezwolenie Wojewody Opolskiego do prowadzenia kursów pilotów nr GiSe-I-551/1TM oraz wpis do rejestru instytucji szkolących prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (RIS) nr 2.16/0053/2005.

Almatur uczestniczy w projekcie certyfikacji kompetencji dla kandydatów na pilotów wycieczek w ramach projektu Polskie Izby Turystyki.

 

Certyfikacja kompetencji zawodowych przez Polską Izbę Turystyki to:

 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych dla pilotów wycieczek,
 • ustandaryzowanie wymagań stanowiskowych i ujednolicenie systemu egzaminowania,
 • egzaminy organizowane przez Centrum Egzaminacyjne Polskiej Izby Turystyki i Ośrodki Egzaminacyjne w całym kraju,
 • egzaminy prowadzone przez Egzaminatorów Polskiej Izby Turystyki,
 • certyfikat kompetencji zawodowych i identyfikator pilota wycieczek znakiem jakości dla Pracodawców i Turystów.


Korzyści dla kandydatów na pilotów wycieczek:

 

 • Twoje kwalifikacje zawodowe zostaną rzetelnie i obiektywnie sprawdzone przez Egzaminatorów Polskiej Izby Turystki, specjalistów z branży turystycznej,
 • Po zdaniu egzaminu otrzymasz Certyfikat kompetencji zawodowych sygnowany przez Polską Izbę Turystyki, największą ogólnopolską organizację samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, oraz identyfikator pilota wycieczek,
 • Certyfikat kompetencji zawodowych i identyfikator pilota wycieczek może być atutem w trakcie procesów rekrutacyjnych w biurach podróży, gdyż stanowi potwierdzenie  przez niezależne grono ekspertów kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Profilem kompetencyjnym opracowanych przez PIT,
 • Wraz z Certyfikatem kompetencji zawodowych otrzymasz identyfikator pilota wycieczek, który będziesz mógł nosić podczas wykonywania czynności zawodowych. Będzie to Twój znak jakości!
 • Twoja wizytówka znajdzie się w Bazie Kadr Turystyki dostępnej na stronie Polskiej Izby Turystyki, z której mogą korzystać Organizatorzy turystyki poszukujący osób do obsługi swoich imprez.

 

Regulamin certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek

ZAŁĄCZNIK NR 1 

PROFIL KOMPETENCYJNY PILOTA WYCIECZEK

Kompetencje zawodowe to: wiedza, umiejętności i postawy (zachowania)

Zawiera kompetencje zawarte w rozdziale 4 i 6 Normy europejskiej EN 15565:2008 „Usługi turystyczne – wymagania dotyczące szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników turystycznych”.

 

Wiedza:

WIEDZA O BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 

 • Zna podstawowe definicje i słownictwo związane z turystyką
 • Zna specyfikę polskiego rynku turystycznego, a także trendy rozwoju turystyki w Polsce i na świecie
 • Zna rodzaje i formy turystki
 • Zna zasady programowania i kosztorysowania imprez turystycznych
 • Zna rodzaje umów zawieranych pomiędzy organizatorem turystyki a Klientem oraz kontrahentami
 • Zna polskie organizacje turystyczne
 • Zna zasady turystyki zrównoważonej

WIEDZA O PRZEPISACH

 

 • Zna przepisy prawne dotyczące turystyki (np. celne, transportowe, ruchu granicznego, paszportowe, konsularne) – niezbędne do poprawnej realizacji imprezy turystycznej
 • Zna przepisy związane z ubezpieczeniami podróżnymi i procedurę zgłaszania szkody

WIEDZA O PILOTAŻU

 

 • Zna dokumenty dotyczące realizacji imprezy turystycznej
 • Zna specyfikę obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych
 • Zna specyfikę obsługi grup w zależności od środka transportu
 • Zna specyfikę obsługi grup specjalistycznych, np. incentive, pielgrzymki, szkolne, turystyka aktywna
 • Zna specyfikę obsługi turysty niepełnosprawnego
 • Zna zasady rozliczania imprezy turystycznej
 • Zna zasady emisji głosu i techniki prezentacji
 • Zna zasady bezpieczeństwa związane z opieką nad klientami
 • Zna źródła informacji warsztatu merytorycznego i praktycznego
 • Zna wewnętrzne zasady współpracy i procedury postępowania u danego organizatora turystyki
 • Zna zasady postępowania w sytuacjach trudnych i awaryjnych
 • Zna rodzaje i zasady współpracy z bazą hotelową
 • Zna rodzaje i zasady współpracy z bazą gastronomiczną
 • Zna rodzaje i zasady współpracy z przewoźnikami
 • Zna zasady współpracy z lokalnymi przewodnikami
 • Zna zasady współpracy z placówkami dyplomatycznymi/konsularnymi
 • Zna zasady współpracy z ubezpieczycielami
 • Zna zasady współpracy ze służbami (policja, pogotowie itp.)
 • Zna zasady współpracy z kontrahentami zagranicznymi
 • Zna techniki sprzedaży (program fakultatywny)
 • Zna zasady etyki zawodowej

 

WIEDZA O PSYCHOLOGII

 

 • Zna źródła stresu i sposoby jego eliminowania
 • Zna specyfikę procesu grupowego i sposoby wpływu na jego przebieg
 • Zna specyfikę powstawania i rozwiązywania konfliktów
 • Zna techniki mediacji
 • Zna elementy savoir-vivre’u
 • Zna podstawowe różnice międzykulturowe
 • Zna zasady komunikowania się z grupą

WIEDZA INTERDYSCYPLINARNA (ze szczególnym podkreśleniem: niezbędna do realizacji większości imprez turystycznych)

 

 • Zna podstawowe fakty dotyczące historii świata
 • Zna podstawowe fakty dotyczące systemów prawnych i politycznych Unii Europejskiej
 • Zna podstawowe fakty dotyczące religii świata i ruchów filozoficznych
 • Zna podstawowe fakty dotyczące historii sztuki i architektury
 • Zna podstawowe fakty dotyczące sztuki (widowiskowej i wizualnej) oraz literatury,
 • Zna podstawowe fakty dotycząc geografii świata i geologii
 • Zna podstawowe fakty dotyczące aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie
 •  Zna podstawy ekonomii, marketingu, księgowości i administracji pozwalające na znalezienie zatrudnienia i efektywne wykonywanie zawodu pilota wycieczek

 •  Zna zasady bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Umiejętności - potrafi zastosować wiedzę w praktyce i:

UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE

 

 • Potrafi rozwiązywać konflikty

 

 • Potrafi aktywnie słuchać
 • Potrafi szybko podejmować decyzje
 • Potrafi dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi
 • Potrafi negocjować
 • Potrafi zarządzać ludźmi
 • Potrafi zarządzać czasem
 • Potrafi pracować pod presją czasu
 • Potrafi organizować własną pracę
 • Potrafi zadaniowo radzić sobie ze stresem
 • Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych i niestandardowych
 • Potrafi integrować klientów
 • Potrafi panować nad emocjami
 •  Potrafi łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi
 • Potrafi łatwo aklimatyzować się do nowych miejsc i sytuacji
 • Potrafi wyciągać wnioski z wcześniejszych doświadczeń
 • Potrafi myśleć analitycznie i przestrzennie 

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 

 • Potrafi ocenić możliwość realizacji programu imprezy turystycznej
 • Potrafi rozpoznać potrzeby i postawy klientów
 • Potrafi dostosować sposób realizacji imprezy do oczekiwań i możliwości klienta i organizatora
 • Potrafi znaleźć zastępcze formy realizacji programu, w przypadku niemożliwości realizacji podstawowych
 • Potrafi posługiwać się mapą i urządzeniami nawigacyjnymi
 • Potrafi posługiwać się mikrofonem i innym sprzętem nagłaśniającym (np. system tour-guide)
 • Potrafi obsługiwać komputer i urządzenia mobilne (programy biurowe i internet)
 • Potrafi współpracować z kierowcami, hotelarzami, restauratorami i innymi osobami, z którymi ma kontakt w trakcie wykonywania czynności zawodowych
 • Potrafi kontrolować i egzekwować jakość świadczeń należnych klientowi
 • Potrafi kształtować i utrzymywać pozytywny obraz biura, które reprezentuje
 • Potrafi przewidywać i zapobiegać możliwym trudnościom związanym z realizacją imprezy (np. długa kolejka do kas biletowych – wcześniejsza rezerwacja)
 • Potrafi przekazać wiedzę i zainteresować tematyką imprezy turystycznej
 • Potrafi przekazywać informacje w zrozumiały sposób
 • Potrafi przekazywać informacje w ciekawy sposób
 • Potrafi używać technik przekazu, takich jak modulacja głosem, akcentowanie, pauzowanie itp.
 • Potrafi posługiwać się poprawną polszczyzną
 • Potrafi przekazać informacje w sposób pełny lub skrócony, w zależności od oczekiwań grupy i możliwości czasowo-logistycznych
 • Potrafi mówić językiem korzyści

Postawy

 

 • Identyfikuje się z biurem, które go zatrudnia
 • Jest ambitny
 • Jest asertywny
 • Jest charyzmatyczny
 • Jest czysty i schludny
 • Jest elastyczny
 • Jest elokwentny
 • Jest empatyczny
 • Jest etyczny
 • Jest kreatywny
 • Jest mediatorem
 • Jest odporny psychicznie
 • Jest odpowiedzialny
 • Jest optymistyczny nastawiony do życia i pracy
 • Jest ostrożny
 • Jest otwarty na ludzi i nowe doświadczenia
 • Jest skłonny do uczenia się
 • Jest solidny
 • Jest stanowczy
 • Jest towarzyski
 • Jest uczciwy
 • Jest wrażliwy
 • Jest wytrzymały fizycznie
 • Jest wytonowany
 • Jest życzliwy
 • Ma cechy przywódcze
 • Ma pasję
 • Ma poczucie humoru
 • Ma szacunek do ludzi (bez względu na ich religię, kulturowość, seksualność itp.)
 • Szybko aklimatyzuje się do nowych miejsc/ łatwo przystosowuje się do zmian
 • Nie spoufala się
 • Ubiera się w sposób adekwatny do wykonywanego zawodu
 • Jest ambasadorem kraju, z którego pochodzi i kraju, który odwiedza z grupą

Dodatkowe informacje na stronie: www.certyfikacja.pit.org.pl

Osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje (dawne uprawnienia pilota lub aktualny certyfikat kompetencji PIT oraz posiadają odpowiednie doświadczenie mogą składać ofertę zatrudnienia w charakterze pilota wycieczek na stronie internetowej www.almatur.opole.pl w zakładce PRACA

Wymagania stawiane przed kandydatami na pilotów wycieczek Biura Almatur Opole:

 • preferowane są osoby posiadające uprawnienia pilota wycieczek lub posiadają certyfikat kompetencji zawodowej pilota wycieczek Polskiej Izby Turystyki,
 • ukończone 18 lat; dobra znajomość języka obcego (preferowany język kraju, do którego podróżuje grupa),
 • minimum średnie wykształcenie; bardzo dobra znajomość trasy wycieczki i zabytków z programu imprezy,
 • dobry stan zdrowia; preferowany ukończony kurs pilotów (chociaż od 01.01.2014 nie ma formalnie już ukończenia kursu pilotów); referencje i opinie z poprzednich wycieczek.

Dodatkowe informacje:
Almatur Opole
ul. Ozimska 26 / 2, 
tel 77 42 32 833, opole@almatur.pl


Copyright © 2007 - 2018 Almatur-Opole Sp. z o.o.Ta witryna używa plików cookie, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookie. Zrozumiałem